Kruiden en mineralen
Inzet NPN in 2023

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door de inzet van NPN op novel food issues. Daarnaast was er aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van veilige niveaus voor vitamines en mineralen. Ook heeft NPN aandacht gevraagd voor proportionaliteit en nut bij ontwikkelen van een Nederlands notificatiesysteem en heeft zij de belangen van de branche behartigd bij voorstellen voor aanpassingen in het warenwetbesluit kruidenpreparaten. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een concept hygiënecode ingediend, is er een checklist ingrediënten voor de NPN leden ontwikkeld en informatie over duurzaam ondernemen gedeeld.

Behoud van ingrediënten
Alfaliponzuur (ALA)

Via artikel 8 van de Verrijkingsverordening kan het gebruik van (vermeende) onveilige stoffen op Europees niveau worden verboden of beperkt. Voor alfaliponzuur (ALA) loopt er een artikel 8 procedure naar aanleiding van een EFSA opinie. ALA verhoogd het risico op insuline auto-immuun syndroom (IAS) in mensen die daar gevoelig voor zijn. Daarom overweegt de Europese Commissie een totaalverbod op deze stof. In 2023 heeft NPN bij de Nederlandse overheid gelobbyd voor een proportionele maatregel, zoals een waarschuwing.

Sint-janskruid

De Nederlandse overheid wil een maximum voor de hoeveelheid hypericine in Sint-janskruid vastleggen. Dat is een veiligheidsmaatregel voor bijwerkingen zoals duizeligheid en misselijkheid. Het maximum zou daarnaast ook gebruikt gaan worden om onderscheid tussen supplementen en geneesmiddelen met Sint-janskruid te maken. Volgens NPN mag een maximum niet worden ingesteld om een dergelijk onderscheid te creëren. Daarvoor moeten alle kenmerken van een product meegenomen worden. NPN is van mening en heeft ervoor gepleit dat het mogelijk moet zijn dat geneesmiddelen en supplementen met eenzelfde actieve stof, naast elkaar op de markt zijn. Ook gaat de Nederlandse overheid een aantal waarschuwingen verplicht stellen, onder meer over interacties met geneesmiddelen, iets wat NPN al lange tijd aan bedrijven adviseert en ondersteunt.

Zilverkaars

Ook voor zilverkaars wil de Nederlandse overheid een maximum en waarschuwingsteksten verplicht stellen. Volgens wetenschappelijke literatuur zijn doseringen boven het voorgestelde maximum veilig. NPN is daarom van mening dat het voorgestelde maximum niets toevoegt aan de veiligheid en heeft de overheid gevraagd dit punt te herzien. De waarschuwingsteksten adviseren het product niet te gebruiken bij leveraandoeningen en bij behandeling van borstkanker of andere hormoonafhankelijke tumoren. Voor het effect op (borst)kanker is nog geen wetenschappelijke consensus. Daarom heeft NPN de overheid gevraagd om de huidige waarschuwing bij borstkanker om te zetten in een zachtere waarschuwing.

Additieven
Mineralen in probiotica

Soms worden er mineralen in een hele lage dosering aan probiotica toegevoegd, zodat de probiotica na oplossen in water levensvatbaar blijven. Binnen de Europese Commissie is discussie of dit additiefgebruik is waarvoor een nieuwe functionele klasse toegevoegd zou moeten worden. NPN heeft bepleit dat dit geen additiefgebruik is, maar een toepassing van gewone mineralen. Bovendien is er geen veiligheidsissue, omdat dezelfde mineralen in grotere hoeveelheden ook worden toegepast in voedingssupplementen. NPN bewaakt dat de additievenwetgeving niet te ruim wordt toegepast.

Nederlandse aanpak onveilige producten

Supplementen2 Supplementen3 Supplementen3

Notificatiesysteem

De Nederlandse overheid onderzoekt sinds een paar jaar het nut en de mogelijkheid van het invoeren van een notificatiesysteem voor voedingssupplementen. Inmiddels heeft de overheid wat ideeën hoe dit systeem eruit moet komen te zien. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het systeem een meerwaarde moet hebben voor bedrijven. NPN heeft bij de NVWA en VWS aangegeven graag mee te willen denken in de verdere besluitvorming.

Lijst onveilige stoffen

De Nederlandse overheid werkt aan een nieuwe versie van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. De nieuwe versie bevat onder andere een update van de lijst met onveilige stoffen. Dat zijn stoffen die een schadelijk effect op de gezondheid kunnen hebben. De uitbreiding van de lijst is onderdeel van een nieuwe aanpak van het ministerie van VWS om het toezicht op de veiligheid van voedingssupplementen te verbeteren. NPN heeft de lijst met onveilige stoffen beoordeeld en ziet hierin geen bedreiging voor supplementen.

Richtlijnen voor MOAH

De NVWA heeft een tijdelijk handhavingsbeleid over de aanwezigheid van aromatische koolwaterstoffen (MOAH) in levensmiddelen gepubliceerd. Het handhavingsbeleid is opgesteld om de aanwezigheid van MOAH in diverse levensmiddelen te kunnen monitoren. Blootstelling aan MOAH via voeding geeft volgens EFSA reden tot bezorgdheid, vanwege de mogelijke genotoxiciteit en carcinogeniteit. De Europese Commissie werkt ook aan een wetsvoorstel met maxima voor MOAH in voeding. NPN houdt de ontwikkelingen in de gaten en schakelt waar nodig de Technische Commissie in voor advies.

Hulpmiddelen voor leden

Nieuwe checklist toegestane ingrediënten en maxima

In 2023 heeft NPN voor haar leden een nieuwe checklist ontwikkeld waarmee bekeken kan worden of een ingrediënt is toegestaan in voedingssupplementen. Omdat er geen eenduidige lijst is met toegestane of niet-toegestane ingrediënten, moeten vaak verschillende bronnen worden geraadpleegd om de wettelijke status, standpunten van de Nederlandse overheid en veiligheid en novel food status van een ingrediënt te onderzoeken. De checklist zorgt ervoor dat er op een eenvoudige manier gekeken kan worden of een ingrediënt gebruikt kan worden in voedingssupplementen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en verduurzamen zijn actuele thema’s. Bedrijven worden via meerdere wegen gedwongen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Daarnaast zijn er nog tal van redenen om als bedrijf vrijwillig duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Om NPN leden te helpen bij het zetten van de eerste duurzaamheidsstappen heeft NPN in 2023 weer een workshop duurzaamheid georganiseerd. Ook is er voor de leden een overzicht gemaakt van de wetgeving die over duurzaamheid gaat en een stappenplan voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Potje met etiket
Man in klas

PR & Communicatie

In 2023 heeft NPN actief haar kernboodschappen gecommuniceerd naar stakeholders en consumenten, met een focus op het vergroten van de bekendheid van NPN als een betrouwbare branchevereniging en het positioneren van het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid (IVG) als dé autoriteit op het gebied van voedingssupplementen.

Diverse media, zowel gericht op professionals als op consumenten, zijn ingezet om aandacht te vragen voor onderwerpen zoals weerstand, voedingstekorten en de veilige gelijktijdige consumptie van supplementen en geneesmiddelen.

Supplement van het jaar verkiezing 2023

Beelden IVG2

IVG heeft voor de zevende keer de Supplement van het Jaar verkiezing georganiseerd. Via verschillende (social) media campagnes en via onze eigen communicatie kanalen heeft IVG consumenten opgeroepen om te laten weten wat hun favoriete voedingssupplement is en wat voor hen de belangrijkste reden is deze te gebruiken. Het doel van deze online campagne is extra aandacht genereren voor voedingssupplementen.

Magnesium is verkozen tot het supplement van het jaar 2023. Gevolgd door Vitamine D als tweede en Omega-3 op de derde plaats. Met zowel het aanjagen van de stemmen als het bekendmaken van de winnaar werd er free publicity genereerd rondom het onderwerp voedingssupplementen en de winnaar magnesium. De communicatie richtte zich opnieuw op het benadrukken van de gezondheidsvoordelen die voortkomen uit het gebruik van voedingssupplementen.

Online vindbaarheid
IVG

Beelden IVG3

Ook in 2023 is gewerkt aan het vergroten van de online vindbaarheid van het Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG). Om IVG als dé autoriteit op het gebied van voedingssupplementen neer te zetten, is het belangrijk dat de website goed vindbaar is op Google. De inspanningen resulteerden in een groei van meer dan 300% in de online zichtbaarheid van IVG. Terwijl de huidige top 10 posities stabiel bleven, zijn lagere posities aanzienlijk gestegen. Dit is positief omdat het de geloofwaardigheid van IVG binnen zoekmachines versterkt en een breder publiek bereikt. Met dit project is een duurzame verbetering van de vindbaarheid en toegang tot informatie op IVG bewerktstelligd.

Social Media
In de communicatie heeft IVG zich gericht op het delen van informatie op basis van actualiteiten en bestaande kennis, met minder nadruk op het aangaan van interactie met volgers. Het hoofddoel van de inzet van social media was om mensen naar de website te trekken en te laten weten dat dit de betrouwbare bron is voor informatie over voedingssuppletie. Dit droeg bij aan een groter bereik en meer bezoekers op de website.

Young Food Supplement Professionals

Microfoon

Speciaal voor jonge medewerkers binnen de bij NPN aangesloten bedrijven is er de Young Food Supplement Professionals (YSFP) vereniging. Via deze branchebrede vereniging kunnen young professionals werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, branchespecifieke kennis en netwerk. Afgelopen jaar hebben de Young Professionals een workshop ‘spreken voor publiek’ gehad, waarin ze letterlijk konden oefenen met spreken voor publiek. Ook zijn ze op bezoek geweest bij een NPN lid. Hier kregen ze een rondleiding door de fabriek en konden ze zien hoe voedingssupplementen gemaakt worden. Het jaar werd afgesloten met een workshop ‘zakelijk schrijven’, waarin tips werden gegeven om zakelijke teksten naar een hoger niveau te brengen.